معرفی

مشخصات فردی

مهرداد جوادی

نام - نام خانوادگی : مهرداد   جوادی

پست الکترونیکی : mjavadi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مکانیک - طراحی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مکانیک - طراحی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مکانیک - طراحی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مکانیک

محل خدمت : دانشکده فنی مهندسی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 24

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه تخصصی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

مهرداد جوادی
مهرداد جوادی

محل خدمت :
    دانشکده فنی مهندسی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^